Regulamin platformy Klub Czułej Czytelniczki

§ 1.Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Subskrypcję;

Hasło —  przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;

Iskra – przez „Iskrę” należy rozumieć prowadzoną przez Usługodawcę platformę „Iskra. Platforma Kobiet Kreatywnych”, w której znajduje się Klub;

Przedsiębiorca — przez „Przedsiębiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która zawiera Umowę z Usługodawcą;

Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie;

Login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy;

Okres Subskrypcji — przez „Okres Subskrypcji” należy rozumieć oznaczony czas, przez jaki Użytkownik może korzystać z Platformy w ramach Subskrypcji;

Usługodawca —przez „Usługodawcę” należy rozumieć Aleksandrę Makulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Makulska” z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 134A/20, 03-287 Warszawa, NIP: 552 260 15 30;

Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, w szczególności Cenę, jaką należy zapłacić za Subskrypcję;

Platforma  lub Klub — przez „Platformę” lub „Klub” należy rozumieć system pod nazwą „Klub Czułej Czytelniczki” należący do Usługodawcy prowadzony w ramach platformy „Iskra. Platforma Kobiet Kreatywnych”, która znajduje się na platformie „Mighty Networks”. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom, w tym Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe; 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) —przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

Regulamin —  przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin Klubu Czułej Czytelniczki;

Sklep – przez „Sklep” należy rozumieć prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy pod adresem https://aleksandramakulska.pl 

Regulamin Sklepu – przez „Regulamin Sklepu” należy rozumieć regulamin prowadzonego przez Usługodawcę Sklepu, dostępny pod adresem: https://aleksandramakulska.pl/regulamin 

Strony — przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę lub Użytkownika;

Strona Internetowa – zarządzana przez Usługodawcę strona www znajdująca się pod adresem https://klubczulejczytelniczki.pl 

Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Platformy przez Okres Subskrypcji;

Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane na Platformie;

Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy w jej wyznaczonej do tego części;

Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub usługi Elektroniczne;

Usługi Cyfrowe –  przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy;

Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika;

Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy we własnym imieniu; 

§ 2.Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie. 
 2. Informacje na temat odpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. na Stronie Internetowej.
 3. Korzystanie z Platformy w ramach Subskrypcji jest co do zasady odpłatne i wymaga uiszczania Opłat zgodnie z informacjami podawanymi przez Usługodawcę.

§ 3. Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy na temat zasad wykonywania Umowy, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań. 
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Usługodawcy lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boksa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Platformy. 
 6. W przypadku zakupu subskrypcji odnawialnej, zawarcie Umowy następuje po dopełnieniu kolejnych kroków:
 1. Użytkownik klika na Stronie Internetowej w przycisk „Dołączam do Klubu” lub w przycisk o analogicznej treści,
 2. po kliknięciu w przycisk „Dołączam do Klubu” (albo o analogicznej treści), Użytkownik zostanie przekierowany na Iskrę i poproszony o założenie konta Użytkownika,
 3. po założeniu konta na Iskrze, Użytkownik zostanie przekierowany do operatora płatności,
 4. po dokonaniu zapłaty za subskrypcję u operatora płatności zgodnie z postanowieniami § 4 i § 16 Regulaminu, Użytkownik uzyska dostęp do Klubu.
 5. W przypadku zakupu subskrypcji nieodnawialnej, zawarcie Umowy następuje po dopełnieniu kolejnych kroków:
 1. Użytkownik klika na Stronie Internetowej przycisk „Dostęp na rok” lub w przycisk o analogicznej treści,
 2. po kliknięciu w przycisk „Dostęp na rok” (albo o analogicznej treści), Użytkownik zostanie przekierowany do Sklepu, gdzie dokona płatności Opłaty subskrypcyjnej za Okres subskrypcji zgodnie z Regulaminem Sklepu,
 3. po zaksięgowaniu Opłaty subskrypcyjnej na rachunku bankowym Usługodawcy, Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną, na wskazany przy zakupie adres e-mail, link do Iskry i zostanie poproszony o założenie konta Użytkownika,
 4. po założeniu konta na Iskrze, Użytkownik uzyska dostęp do Klubu.

§ 4. Zakup Subskrypcji

 1. Aby uzyskać dostęp do Platformy, Użytkownik jest zobowiązany nabyć Subskrypcję. Informacje o  zasadach realizacji oraz wysokości Opłat są podawane przez Usługodawcę na Platformie, Stronie Internetowej, w mediach społecznościowych Usługodawcy, a także newsletterach przesyłanych przez Usługodawcę.
 2. Zakup Subskrypcji jest możliwy za pośrednictwem Iskry lub Sklepu, po uruchomieniu sprzedaży Subskrypcji — Usługodawca nie przewiduje możliwości nabywania Subskrypcji innymi kanałami, a także poza wyznaczonymi okresami sprzedażowymi. 
 3. Aby nabyć Subskrypcję odnawialną, Użytkownik jest zobowiązany:
 1. wybrać płatność kartą płatniczą i wypełnić formularz zamówienia Subskrypcji;
 2. podpiąć kartę płatniczą zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami;
 3. sprawdzić poprawność i kompletność danych;
 4. zatwierdzić formularz za pomocą odpowiedniego przycisku. „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści. 
 1. Aby nabyć subskrypcję nieodnawialną, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zakupu w Sklepie, zgodnie z obowiązującym w dacie zakupu Regulaminem Sklepu.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
 3. Możliwość zakupu subskrypcji będzie uruchamiana wyłącznie w miesiącach styczniu i czerwcu w danym roku kalendarzowy.

§ 5. Okres Subskrypcji

 1. Subskrypcja jest dostępna dla Użytkownika przez  Okres Subskrypcji, który w każdym przypadku wynosi 12 miesięcy. Każdy Okres Subskrypcji jest liczony od momentu uruchomienia Subskrypcji. 
 2. Po upływie Okresu Subskrypcji odnawialnej, Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu i operator płatności pobiera z karty płatniczej Użytkownika opłatę. W przypadku przedłużania Subskrypcji, opłata pozostaje stała przez cały czas jej trwania.
 3. Po upływie Okresu Subskrypcji nieodnawialnej, Subskrypcja ulega zakończeniu, jeżeli Użytkownik nie przedłuży subskrypcji w Sklepie na kolejny Okres Subskrypcji. W przypadku przedłużania Subskrypcji, opłata pozostaje stała przez cały czas jej trwania.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji w ustawieniach swojego konta na Iskrze.
 5. Przed upływem Okresu Subskrypcji Usługodawca prześle wiadomość e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego Okresu Subskrypcji, o jaki Subskrypcja zostanie przedłużona przez Użytkownika. 
 6. Usługodawca może:
 1. przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji;
 2. przesyłać wiadomości e-mail z informacją o przedłużeniu Subskrypcji;
 3. przesyłać wiadomość e-mail o wygaśnięciu Subskrypcji nieodnawialnej;
 4. zaoferować możliwość nabycia nowej Subskrypcji lub przedłużenia dotychczasowej Subskrypcji.

§ 6. Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy

 1. Korzystanie z Platformy umożliwia Użytkownikom między innymi:
 1. zapoznanie się z Usługami, które świadczy Usługodawca;
 2. zawarcie Umowy;
 3. założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
 4. otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;
 5. zarządzanie swoim profilem, w tym podanie linków do profili społecznościowych i strony internetowej;
 6. udział w spotkaniach on-line z Usługodawcą oraz innymi Użytkownikami (z możliwością dyskusji na żywo);
 7. wchodzenie w interakcje z innymi Użytkownikami oraz Usługodawcą w wydzielonej do tego części Platformy.
 8. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

§ 7. Wymagania techniczne dotyczące Platformy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:
 1. System operacyjny: nie niższy niż Windows 10, nie niższy niż MacOS „Big Sur”.
 2. Przeglądarka Użytkownika powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies” w Serwisie PCS. Wspierane przeglądarki to Chrome oraz Firefox.
 3. połączenie z siecią Internet,
 4. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;

§ 8. Podstawowe zasady korzystania z Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. 
 3. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług:
 1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Użytkowników;
 2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
 3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 9.Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Usługodawca świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług. 
 2. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hakerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

§ 10.Konto Użytkownika na Platformie

 1. Użytkownik posiada konto Użytkownika założone na Iskrze, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika w każdym przypadku jest zakładane przez Użytkownika na Iskrze. W przypadku Subskrypcji odnawialnej konto zakładane jest przed wykupieniem Subskrypcji Klubu, natomiast w przypadku Subskrypcji nieodnawialnej – po zaksięgowaniu opłaty Subskrypcyjnej na rachunku bankowym Usługodawcy. Po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.
 3. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat.
 4. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

§ 11. Usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, Usługodawca może trwale usunąć konto Użytkownika.
 2. Usługodawca jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku upływu Okresu Subskrypcji.

§ 12. Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług ze starannością. W ramach Umowy Usługodawca jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia dostępu do Platformy i związanych z nią Usług Cyfrowych oraz zamieszczonych tam Treści Cyfrowych, które można odsłuchiwać lub odczytywać. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie. 
 3. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz związanych z nią Usług i Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby własne. 

§ 13. Zasady wykonywania Usług

 1. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Platformy wymaga uprzedniego zakupu Subskrypcji. 
 2. Po aktywowaniu Subskrypcji Użytkownik może korzystać z dostępnych Usług, w tym również brać udział w spotkaniach on-line w wyznaczonych terminach, a także wchodzi w interakcje z innymi Użytkownikami w wyznaczonej do tego części Platformy. 
 3. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
 4. Usługodawca świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

§ 14. Treści Cyfrowe

 1. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy Treści Cyfrowe.
 2. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np.  spotkania on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie miał możliwość zapoznać się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Usługodawca będzie rejestrował wydarzenie. Jeżeli Usługodawca nie będzie rejestrował wydarzenia, Użytkownik nie będzie posiadał możliwości zapoznania się z tą Treścią Cyfrową.
 3. W ramach Subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych, które są aktualnie dostępne na Platformie. Treści Cyfrowe mogą być zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony. 
 4. Jeżeli Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, wówczas Usługodawca może usunąć ją z Platformy wraz z upływem oznaczonego terminu. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Cyfrowej bez wyprzedzenia, gdy:
 1. dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Usługodawca ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia lub powzięcia informacji o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
 2. wystąpią inne okoliczności, których Usługodawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy dodawaniu Treści Cyfrowej i które wymagają niezwłocznego usunięcia Treści Cyfrowej, np. ze względu na grożącą odpowiedzialność prawną. 
 3. W przypadku, gdy Usługodawca będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową z innych powodów niż określone w ust. 6, najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz zapewni Użytkownikom możliwość zapoznania się z Treścią Cyfrową w tym okresie. Usunięcie Treści Cyfrowej może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
 1. Treść Cyfrowa zawiera błędy, jest niekompletna lub w inny sposób wadliwa;
 2. Treść Cyfrowa uległa dezaktualizacji;
 3. Treść Cyfrowa nie cieszy się popularnością wśród Użytkowników;
 4. Treść Cyfrowa narusza wartości lub zasady przyjmowane przez Usługodawcę;
 5. Treść Cyfrowa nie pasowała lub przestała pasować do linii światopoglądowej wyznaczanej w ramach Platformy.
 1. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Cyfrowych będą zamieszczane na Platformie. 
 2. Treści Cyfrowe, które zostały usunięte z Platformy, nie mogą być przywrócone na żądanie Użytkownika ani przekazane mu indywidualnie.
 3. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej. 

§ 15. Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika w ramach wyznaczonej do tego części Platformy. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Usługodawcy do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika, w szczególności dotyczące korzystania z części Platformy, na której Użytkownik może umieszczać Treści Użytkownika. 
 2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić post w Klubie, jest zobowiązany zredagować post zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.  
 3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:
 1. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 2. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 3. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 4. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 5. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 6. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 7. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 8. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 9. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 10. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 11. obrażają uczucia religijne;
 12. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników; 
 13. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-l.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 
 2. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez innego Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Usługodawcę nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu weryfikacji Usługodawca może usunąć Treści Użytkownika zgodnie z ust. 6 lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. 
 3. Usługodawca w każdej chwili może weryfikować posty zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dany post narusza Regulamin, może usunąć post zamieszczony przez Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania postów zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania postów dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania postów Użytkowników.

§ 16. Opłaty za korzystanie z Platformy

 1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Usługodawcę. W szczególności dotyczy to zakupu Subskrypcji. 
 2. Opłaty za Subskrypcję są wnoszone z góry, przy czym Opłata będzie miała charakter jednorazowy.
 3. Opłata jest wnoszona jeden raz za cały Okres Subskrypcji wynoszący 12 miesięcy.
 4. Opłata za Subskrypcję pozostaje stała i nie zostanie podwyższona przez Usługodawcę przez cały okres trwania Subskrypcji, tj. pierwszy Okres Subskrypcji oraz kolejne Okresy Subskrypcji po ich przedłużeniu. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji, Użytkownika wykupującego nowy Okres Subskrypcji obowiązywać będzie aktualna na dzień zakupu Opłata.
 5. Jeżeli Usługodawca pozostaje w gotowości do świadczenia Usług, a Użytkownik nie korzysta z Usług z przyczyn leżących po jego stronie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

§ 17. Dokonywanie płatności

 1. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry — wraz z zakupem Subskrypcji. 
 2. Uiszczenie Opłat w przypadku Subskrypcji odnawialnej jest możliwe za pomocą metody płatności wskazanych w Platformie, w szczególności poprzez: dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (tj. Stripe); w tym poprzez dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej. 
 3. Uiszczanie Opłat w przypadku Subskrypcji nieodnawialnej jest możliwe za pomocą metod płatności dostępnych w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.
 4. Operator płatności ma prawo weryfikacji kart płatniczych, które są podpinane pod konto Użytkownika, a w szczególności ma prawo nie zaakceptować karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika. W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej przez operatora płatności Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług, a także ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług, za które nie została wniesiona Opłata. Użytkownik może wnieść reklamację bezpośrednio do operatora płatności, który negatywnie zweryfikował podpiętą kartę płatniczą.
 5. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawca.
 6. Na życzenie Użytkownika Usługodawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Usługodawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub w formularzu zamówienia. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny. 
 7. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 8. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana przez danego Użytkownika.

§ 18. Pozostałe prawa i obowiązki Usługodawcy

W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się:

 1. świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
 2. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
 3. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
 4. zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim dokumentów.

§ 19.Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
 1. przestrzegać postanowień Regulaminu;
 2. regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
 3. korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
 4. korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
 5. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
 6. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy oraz osobom trzecim;
 7. współdziałać w dobrej wierze z Usługodawcą w zakresie należytego wykonania Umowy;
 8. informować Usługodawcę o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;
 9. udzielać na żądanie Usługodawcy wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
 10. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy;
 11. przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
 12. Użytkownik ma prawo do:
 1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
 2. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
 3. kierowania zapytań do  Usługodawcy i wnoszenia reklamacji.

§ 20.Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych:
 1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 2. dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 3. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 21.Doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

§ 22.Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 21 ust. 2;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 21 ust. 1;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 3. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 23.Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
 1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową;
 2. w przypadku niedostarczenia przez Usługodawcę Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Użytkownika,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 1. Jeżeli Usługodawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Usługodawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Usługodawcy. 
 2. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 
 3. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 24. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za:
 1. korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;
 4. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;
 5. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
 6. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
 7. brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
 8. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
 9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK.

§ 25.Czas trwania Umowy

 1. W przypadku Subskrypcji Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, równy Okresowi Subskrypcji.
 2. Dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Usługodawcę przez Użytkownika.

§ 26. Rozwiązanie Umowy

 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Usługodawcę, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 2. utraty przez Usługodawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
 3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
 4. zamknięcia Platformy, sprzedaży Platformy lub innej zmiany sposobu funkcjonowania Platformy.
 1. W sytuacjach, o których mowa w § 24 ust. 2, Usługodawca może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Usługodawcą na czas oznaczony wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie. W pozostałych przypadkach Umowa zawarta na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta. 
 3. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji w czasie trwania Okresu Subskrypcji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Subskrypcji.

§ 27. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny Użytkownik powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi w § 32 Regulaminu. Wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem https://klubczulejczytelniczki.pl/wp-content/uploads/2023/12/formularz-odstapienia-od-umowy.doc.pdf.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 1. o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 2. o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
 3. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn. 
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 28. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację. 
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny […].
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
 2. dane kontaktowe;
 3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
 1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie Usługodawca do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, gdy:
 1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 29.Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. korzystanie z Platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 30.Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały dostępne na Platformie, w tym layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści przygotowywane przez Usługodawcę, w szczególności Treści Cyfrowe, mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub osobie trzeciej, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 
 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie. 
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Usługodawcy: 
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
 2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych; 
 3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
 4. rozporządzania i korzystania z oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy; 
 5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 
 7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertów i zewnętrznych dostawców. 
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. 

§ 31.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://klubczulejczytelniczki.pl/polityka-prywatnosci/

§ 32.Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
 1. pocztą elektroniczną pod adresem aleks.makulska@gmail.com;
 2. pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Skarbka z Gór 134A /20,  03-287 Warszawa
 3. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 33.Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
 1. zmiana warunków świadczenia Usług;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
 3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
 4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
 5. zmiany redakcyjne.
 1. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po 7 (słownie: siedmiu) dniach od zawiadomienia.
 4. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. 
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 
 6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 
 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.). 
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.